Spotřebitel

Zákon č. 378/2015 Sb., jenž novelizuje zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele umožňuje řešit spotřebitelské spory mimosoudně s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smluv uzavřených s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.
 
Subjekty mimosoudního řešení sporů jsou:
 
a) finanční arbitr - oblast finančních služeb v rozsahu působnosti zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi; https://www.finarbitr.cz/cs/,
 
b) Český telekomunikační úřad - oblast elektronických komunikací a poštovních služeb v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby; https://www.ctu.cz/,
 
c) Energetický regulační úřad - oblast elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství; https://www.eru.cz/cs/,
 
d) Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu - v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c), (je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem); https://www.coi.cz/.
 
Bližší podrobnosti jsou stanoveny v zákoně č. 634/1992 Sb. v pl. zn. o ochraně spotřebitele.